Almaktub

Almaktub (Religion) the Holy Book
(kata umum, common word)

Go to al index