dagel

dagel = joke, clown about;wag
(kata tidak umum, not a common word)

synonym/sinonim
geguyon joke, make ajoke
bergurau joke, jest
guyonan joke, object of fun
humor joke
kecandan joke, jest
berkembur-kembur joke, chat
mengocak joke, jest, be amusing
lawak joke, jest, gag; laughing-stock
lelucon joke, jest; spoof, farce; anecdote humour
melucu joke, be amusing

Go to da index