OK

OK = /oké/ OK

OK – OK = tolerable, all right
(kata umum, common word)