otobiografi

otobiografi = (alternative spelling: autobiografi) autobiography
(kata umum, common word)